Bu Blogda Ara

8 Nisan 2011 Cuma

Personel Seçiminde Mülakat Teknikleri

Personel Seçiminde Mülakat Teknikleri


 SEMİNERİN AMACI

Seçim sürecinde önemli bir aşama olan mülakatın unsurları, iletişimden farkı, beden dilinin önemi, işin nitelik/gereklerine göre seçimde kavramsal bölge (nesnel) ve öznel bölgenin (vizyon, misyon, değerler) ortaya çıkarılışı, yetkinliklerin tespiti konularında bilgi paylaşımıdır.

Katılımcılar; görüşme süreci, başarıların değerlendirilmesi, iş tanımları, görüşme rehberlerinin hazırlanması, soruları formüle etme, not alma, kaydetme, sonuçları bildirme, öznel bölge ( karakter etiki), değerler konularında bilgilerini arttıracaktır.

İÇERİK

İşe Alım Süreci
Mülakat Tanımı
Mülakat Çeşitleri

Mülakatın Aşamaları

- Görüşme rehberi hazırlamak
- Görüşme konusunun geliştirilmesi
- Görüşmeyi başlatmak
- Ortamı hazırlamak
- İyi ilişki geliştirmek
- Soru Sormak ve Cevap Almak
- Sondajlamak (Derinlemesine bilgi almak) ve Türleri
- Dinlemek
- Dinleme engelleri
- Dinleme becerisini geliştirmek
- Görüşmeyi Sonlandırmak
- Görüşmeyi Kaydetmek

Genel Mülakat Süreci

a- Mülakat öncesi hazırlık aşaması (görüşme yapılacak odanın hazırlanması, cvlerin incelenmesi, diğer mülakatçı ile aday hakkında ön bilgilerin paylaşımı vb.)

b- Adayı karşılamak: Açılış – ilk sözler ve tanışma

c- Mülakata başlamak

d- Mülakatı yönetmek

Soru sorma – soru yöneltme becerisi ve örnek mülakat soruları

Adayı iş ve şirket hakkında bilgilendirme
Adayın geçmiş performansı ve kişiliği hakkında bilgi edinme yöntemleri
Gereğinden fazla uzayan görüşmeyi bitişe doğru yönlendirebilmek

e- Mülakatı bitirmek – Kapanış

f- Mülakatı değerlendirmek

Mülakat

İlk Elemeyi Kim Yapar?

İnsanı Tanıma: Kişilik Etiği (Karizma), Karakter Etiği (Vizyon, Misyon, Değerler)

Yeni mezun, orta kademe ve üst kademe iş görüşmesi

İletişim ve Beden Dilinin Önemi

Yetkinlik, Değerler ve Mülakat İlişkisi

Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri ve Değerlendirme Yöntemleri
Yetkinliklerin Değerlendirilmesi

Mülakatta İzlenim ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

1.       Adayların psikolojisi

2.       İletişimi koruma

3.       İyi not tutma

4.       Beden dili kullanım

5.       Adayın beden dilini anlamlandırmaGörüşme Mekanı ve Oturma Düzeni: Mülakat ortamının nitelikleri ve hazırlanması

Başarılı Mülakat Önündeki Engeller

1.       Mülakat esnasında başka işlerle uğraşmak

2.       Panel mülakat yapılırken mülakatı gerçekleştiren mülakatçıların birbirini dinlememesi nedeni ile aynı soruları tekrar sorması

3.       Mülakatı gerçekleştiren mülakatçıların birbirine şirket itibarı açısından mülakat yapılan aday önünde saygı duymaması ( diğer mülakatçı konuşurken sözünü kesme vb.)

4.       Mülakata katılan adaya hitap etme şekli (sen dilini kullanma)

5.       Mülakat esnasında dikkat dağınıklığı nedeni ile adayı düzgün dinleyememe ve aday hakkında düzgün not tutmamaMülakat Sonrası Yapılacaklar

1.       Adayın değerlendirilmesi

2.       İlgili aday için yapılan değerlendirenin kayıt altına alınması

3.       Uygun adaya iş teklifinin yapılması / uygun olmayanlara olumsuz olduklarını ileten bildirimlerin yapılması

Görüşme Provaları


EQ (Emotional Quotient) Duygusal Zeka


Geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran entelektüel zeka (IQ), 21. yüzyılda kendine güçlü bir rakip buldu..EQ.. Bir çok bilim insanının kabul ettiği gibi topluma uyum sağlamış başarılı bir kişi olabilmenin koşulu artık kişinin hem entelektüel zekaya (IQ) hem de duygusal zekaya (EQ) sahip olmasından geçiyor.

Peki EQ nedir ve neden önemlidir?

EQ hem kişisel ilişkilerde hem de iş ilişkilerinde, kişinin kendi duygularını ve diğer insanların hissettiklerini algılayabilme, tanımlayabilme, duygularını kullanarak kendini motive edebilme ve yönlendirebilme kapasitesine sahip olmasıdır. IQ, kavramaya ilişkin kapasiteyi ölçerken, EQ akademik zekanın destekleyicisi olan yeteneği tanımlamaktadır.Daha memnun müşteriler ve daha huzurlu bir çalışma ortamı için, EQ'nun temel ilkelerinin iş yaşamına uygulanmasına dair birkaç örnek vermek gerekirse öncelikle; anlaşmazlıklar tırmandığında, oluşabilecek gergin ortamları yatıştırabilme, farklı görüşleri değerlendirerek buradan aldığı bilgileri ilerleme için kaynak olarak kullanabilme yeteneği EQ düzeyi yüksek bir çalışanın becerileri arasındadır.

EQ'su yüksek bir çalışan, kişisel ve sosyal yeteneklerini iş hayatına uygulamada başarılı olur. Kişisel yeteneklere örnek olarak bireyin tercihlerinden, başarılı olduğu alanlardan haberdar olması ve bunları doğru şekilde kullanabilmesi, ön sezgilerine güvenebilmesi ve içgüdülerini düzenleyebilmesi; özellikle de hedefine ulaşmada kendisine yardımcı olacak birikimini kullanarak yüksek motivasyon seviyesine ulaşması söylenebilir.

Sosyal yetenekleri açıklarken, iki nokta öne çıkar: Bunlar empati ve sosyal becerilerdir. Empati, kişinin karşısındaki insanı kendi yerine koyması ve onun duygularını, ihtiyaçlarını ve kaygılarını algılayabilmesidir. Hizmet sektörünün her alanında öne çıkan bu EQ özelliği müşteriye, anlaşıldığının, yardım edildiğinin ve önemsendiğinin hissettirilmesi açısından şarttır.

Sosyal beceri ise kişinin karşısındakinden istediği karşılıkları ve yanıtları alabilme yetisidir. Kişilerarası iletişimin yoğun olduğu insan kaynakları, pazarlama, reklam gibi sektörlerde bu özelliğe sahip çalışanların işlerinde çok başarılı oldukları bir gerçektir. Örneğin karşısındaki müşterinin kaygılarını anlayabilen bir pazarlama uzmanı, satış yapmakta diğer meslektaşlarına oranla daha başarılı

olabilir. Ya da işveren açısından değerlendirildiğinde, çalışanları ile iyi ilişkiler kurabilen, onlara kendilerini güvende hissedecekleri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri bir ortam sağlayan yönetici, çalışanlarının çıkardığı işlerden daha verimli sonuçlar alabilir.

Çalışanların EQ düzeyini yükseltmek ve bu konuda onları bilinçlendirmek için çoğu firma, seminer programları hazırlatıyor. Fakat bu programların hazırlanma sürecinde çoğu işverenin düştüğü yanılgı, EQ gelişiminin, haftada bir veya iki defa düzenlenen seminerlerle sağlanılabileceği düşüncesi..

Oysaki EQ eğitimi, daha uzun vadede kişilerarası iletişim ve etkileşim gerektiren bir süreçtir. Bu etkileşimin yapı taşını karşılıklı diyalog ve empati oluşturur. Bu dialog ise kalabalık gruplarla değil; çalışanla EQ uzmanının birebir çalışmasıyla sağlanabilir.
Eleman Seçme ve Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler ve Teknikler1. Bilimselliği ispatlanmamış testler kulllanılmamalı ve kullanımı engellenmelidir.
Uygulamada yaşanan en ciddi sorunların başında, eleman seçme ve değerlendirmede kullanılan testlerin çoğunun geçerlik ve güvenirliğinin sınanmamış olmasıdır. Yabancı dilde geliştirilmiş testlerin Türkiye'deki kullanımı, çoğu zaman bu testlerin yalnızca Türkçe'ye çevirisi ile sınırlı kalmaktadır. Özellikle kişilik ve bilişsel yetenek testlerinin, Türkiye norm çalışması yapılmaksızın kullanılması son derece hatalıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi, endüstri ve örgüt psikoloğunun görevi bu tür uygulamalarda yer almamakla kalmayıp, bu ciddi yanlışlığı düzeltme çabasına girmektir.

2. Personel seçiminde kullanılan tekniklerin firmaya uygunluğu sınanmalıdır.
Testlerin yalnızca geçerlik ve güvenirliği değil, aynı zamanda firmaya uygunluğu da sınanmalıdır. Personel seçiminde kullanılan her test, her firma ve her pozisyon için uygun değildir. Aynı şekilde, A firmasında başarılı sonuçlar veren bir seçme ve değerlendirme tekniği, B firmasında başarılı sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle, uygulamaya geçmeden önce, ön testler yapılmalı ve uygulamanın firma bünyesine ve iş analizinden elde edilen verilere uygunluğu sınanmalıdır.

3. Test uygulamalarında, testi alan kişiye, test ve sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir.
Eleman seçiminde kullanılan testin bilimsel niteliği hakkında, testi alan kişi bilgi talep ettiği takdirde, kendisine gereken açıklamalar yapılmalıdır. Örneğin, büyük bir çokuluslu şirketin eleman seçimi sırasında kullandığı testlerdeki sorulardan biri, kişinin en çok sevdiği rengin ne olduğudur. Testi alan kişi, bu ve benzeri soruları anlamsız veya bilimsellikten uzak bulursa, kendisine testin bilimsel verilere dayandırıldığı, geçerlik ve güvenirliğinin sınandığı konusunda güvence verilmeli ve testi tamamladıktan sonra, kendisine bu konuda gereken belgelerin gösterilebileceği söylenmelidir. Testin uygulamasına geçmeden önce, cevaplama ve puanlama hakkında gereken tüm açıklamalar eksiksiz sağlanmalıdır. Örneğin, eğer bir testin sonucuna bağlı olarak eleman seçerken, yalnızca alt değil, belli bir üst sınır puanı da söz konusu ise, bu durum test alan kişiye bildirilmelidir ki, testte ne kadar iyi yaparsa, o kadar iyi olacağı gibi yanlış bir izlenim uyanmasın. Ancak alt ve üst puan sınırları bazı testler için söz konusu olmayabilir.
Testin sonucu hakkında, kişilere yazılı geri bildirim sağlanmalıdır. Yalnızca "test sonuçlarına göre firmamıza uygun olmadığınız bulunmuştur" gibi bir genel ifade yerine, özellikle sayısal sonuçlar alınan testlerde, kişinin testi alanlar arasında kaçıncı sırada yer aldığı, firmanın hangi puandan yukarıda yer alan kişileri seçtiği gibi ayrıntılı açıklamalara da yer verilmelidir.

4. Personel seçme ve değerlendirme sürecinde eşitlik, gizlilik ve mahremiyet ilkelerinden ödün verilmemelidir.
Test sonuçlarının kim(ler) tarafından ve hangi amaç(lar)la kullanılacağı önceden tespit edilmeli ve bunun dışındaki kullanımı engellenmelidir. Testi alan kişilere, gizlilikle ilgili şirket kuralları açıklanmalı ve bu konuda güvence verilmelidir.
Personel seçme ve değerlendirmede, başvuru sırasında doldurulması istenen formlarda ve/veya mülakat sırasında, kişilerin mahremiyetine ilişkin sorulardan kaçınılmalıdır. Örneğin, kişinin neden hiç evlenmediği, eşi ile olan ilişkisi, cinsel yaşamı, sosyal hayatı ile ilgili ayrıntıların sorulması yanlıştır. Bunun yanı sıra, başvurulan işin niteliği ile ilgili olmayan soruların sorulması gereksiz ve yanlış olduğu kadar, ayırımcılığa da yol açabilir. Örneğin, kişinin dini veya ideolojik inançları, devlet veya iş dünyasındaki kişiler hakkında neler düşündüğü, evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya niyeti olup olmadığı gibi sorular, yapılacak işin niteliği ile ilgi olmadığı sürece yersizdir ve ayırımcılığa sebep olabilir. Başvuru formlarında resim istenmesi dahi, fiziksel çekiciliğin ayırımcılığa sebebiyet verebileceği durumlarda yanlıştır (fiziksel çekicilik işin niteliği açısından gerekli değilse).
DAVRANIŞ ODAKLI MÜLAKAT

Davranış odaklı mülakat; bilgi, beceri ve tutumun bir araya  gelerek oluşturdukları yetkinlik  kavramıyla, geçmiş deneyimlerden spesifik örnekler verilmesi olarak tanımlanabilir. Mülakatı yapan kişi ne yapabileceğinizi değil, ne yaptığınızı bilmek ister. Dolayısıyla, mülakattan önce pozisyon için hangi yetkinliklerin gerekli olduğunu belirlenir. Daha sonra görüşmeyi yapan, adayın işi yerine getirmek için gerekli olan yetkinliklere sahip olup olmadığını belirleyecek sorular geliştirir. Davranış odaklı mülakatın temel mantığı geçmiş performansın, gelecek performansın iyi bir habercisi olduğunu savunmasıdır.

Bu metot ile birçok adayın gözü korkutulsa da, davranış odaklı mülakat "Bu iş için neden  uygun olduğunuzu" işvereninize ispatlama olanağı vermektedir. Davranış odaklı bir mülakatta, sıradan bir görüşmede olduğu gibi görüşmeyi yapana ne yapacağınızı anlatmaktansa, geçmişte buna benzer bir durumla karşılaştığınızda nasıl baş ettiğinizi detaylı olarak anlatmalısınız.


Davranış odaklı mülakatta, "Bana .……… zamandan bahset" ya da "Bana ne zaman ……. yapmış olduğunuzla ilgili bir örnek ver" gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Boşlukları, görüşmeyi yapanın sizde sorguladığı bilgi, becerileri ve tutumlardan biriyle doldurun. Örneğin, istenen yetkinlik çatışmaları çözebilme ise "Birlikte çalışmak zorunda olduğunuz iki kişiyle anlaşamadığınız bir zamanı dilimini anlatın" gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Eğer iş deneyiminiz varsa iş arkadaşlarınızdan  ikisi hakkında konuşabilirsiniz. Eğer ilk işiniz için görüşme yapıyorsanız bir grup projesinde çalıştığınız ya da bir spor takımında bulunduğunuz zamanki bir deneyiminizden bahsedebilirsiniz. Nasıl bir deneyim yaşamış olduğunuz fark etmeksizin, problemi iyi belirleyip çözmek için atmanız gereken adımları ortaya koyup, sonuçlarını tartışabilirsiniz.

Neden İşveren Bu Yöntemi Kullanır?
Evet veya hayır cevabını gerektiren sorular sorulduğunda, işe başvuran aday, görüşme yapanın duymak istediklerini kolayca söyleyebilir. Örneğin, bir müşteri projenin teslim tarihini aniden değiştirdiğinde ne yapacağınız sorulursa, gerekirse fazla mesai yapabileceğiniz cevabını verebilirsiniz. Bununla birlikte, görüşmeyi yapan geçmişteki bir projeyi kısıtlı bir zaman diliminde tamamlamak zorunda kaldığınızda ne yaptığınızı sorarsa, gerçek hayattan bir örnek verip, nasıl baş ettiğinizi detaylı olarak anlatmalısınız. Görüşmeci söylediklerinizin doğru olup olmadığını kanıtlamak için doğrulayıcı sorular sorabilir. Örneğin; projeye tamamlamak için ne kadar saat/gün harcadığınızı,  müşterinin sonuçlardan memnun olup olmadığını ya da eğer bu bir okul projesiyse hangi notu aldığını sorabilir.
DAVRANIŞ ODAKLI MÜLAKATA HAZIRLIK

Davranış odaklı mülakatın en zor tarafı hazırlık kısmıdır. İlk olarak  işverenin hangi yetkinlikleri aradığını belirlemek zorundasınız. Bunun için öncelikle işin gerektirdiği "İş Tanımı"nı okumalısınız. Eğer işe alma ve yerleştirme işiyle uğraşan danışmanlık şirketi ile çalışıyorsanız onunla konuşmalısınız. Ayrıca, şirket hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapmalısınız. Aşağıda işveren için önemli olabilecek bazı yetkinlik örnekleri  sunulmuştur:
* İsteklilik     
* Karar Verme
* Bilgi/ Beceriler 
* Liderlik 
* Kişisel Özellikler  
* Takım çalışması
* Esneklik      
* İletişim

Sonra yetkinlikleri ortaya çıkaracak örnekler üzerine odaklanmalısınız. Mülakatı  yapacak olan kişinin size sorabileceği soruları listeleyerek başlayabilirsiniz. Makaleler çoğu örnek soruları içermektedir, hatta bazı sorular yetkinlikleri açıklayacak soru grupları şeklinde kategorize edilmiştir.
* Davranış Odaklı Mülakat Soruları,
* Davranış Odaklı Mülakat Örneği, Jean Kelley Topluluğundan.
* Örnek Davranış Odaklı Sorular, Mount Vernon Nazarene Kolejinden.

(bir sonraki makale yazısında...)

Daha sonra geçmiş iş tecrübenize bakınız ve bu işin gerektirdiği yetkinliklerle ilgili soruları cevaplamayı çalışınız. Eğer iş tecrübeniz yoksa üniversitede geçirdiğiniz zamana bakmak iyi olabilir. Pek çok yeni mezun gibi siz de iş aramaya başladığınızda ücretli iş hakkında fazla deneyiminiz olmayabilir. Ama üniversitedeki grup projeleriniz işverenlerin aradığı yetkinlikleri göstermede/ortaya koymada size mükemmel olanaklar sağlayacaktır.
Anlatacaklarınızı not edin. Olabildiğince spesifik olun. Proje hakkında konuşurken, kimlerin dahil olduğunu, nasıl bir problemin meydana geldiğini ve problemin çözülmesine nasıl katkıda bulunduğunuzdan bahsedin. Ayrıca sonucu tartışın. Sadece olumlu sonuçları olan örnekleri değil aynı zamanda olumsuz sonuçları olanları da düşünün. Mülakat görüşmesini yapan size çözemediğiniz durumlarla ilgili örnekler ve bu deneyimlerden neler öğrendiğinizi soracaktır.

Sonra... Hemen şu anda davranış odaklı bir mülakatla karşılaşmayabilirsiniz, ama gelecekte mutlaka bir tane olacaktır. Şimdiden hazırlanmaya nasıl başlayabilirsiniz? Ayrıca bu metot hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz bazı kaynaklar bulacaksınız.
Gelecek İçin...
Bir işte çalışırken çoğumuz bir sonraki işimizdeki mülakat sürecini düşünmeyiz. Ve öğrenciler de  genel olarak, gelecekte bulunacakları mülakatlar hakkında çok fazla düşünmezler. Ama siz düşünmelisiniz. İşte ya da okulda gelecekteki işvereninize yetkinliğinizi ortaya koyacak bir şey yaparken bunu bir yere yazın. Çünkü, zaman hafızanıza gölge düşürebilir. Eğer bir olayın detaylarını hemen olay gerçekleştikten sonra not ederseniz daha fazla spesifik olabilirsiniz. Bir günlük tutmayı da düşünebilirsiniz.

İş Görüşmesinden Sonra Ne Yapılmamalı?

İş Görüşmesinden Sonra Ne Yapılmamalı?

İş ararken hiçbir şey mülakatta iyi bir performanstan daha önemli olamaz. Size uygun şirketi aradıktan sonra, sunumunuzun üstünden geçip karşılaşabileceğiniz mülakat sorularını özgüvenle cevaplamak için pratik yaptıktan sonra bu adımlarınızı izleyecek etkileyici bir şey isteyebilirsiniz.
Bir jest ile teşekkür ederek firmanın sizi işe almasını kolaylaştıracağını veya en azından görüşmenin öteki etapları için seçilmenizi sağlayacağını düşünebilirsiniz.
Bazı kişiler teşekkür etmenin firmanın üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini düşünür ama ne yazık ki bu yöntem firmada yanlış bir izlenim uyandırabilir.
İş aramalarınızda ve görüşmelerinizde bu alışılmadık teşekkürden kaçının.
1-ÇİÇEK GÖNDEREREK TEŞEKKÜR ETMEYİN!
İletişim pozisyonu için görüşme yapan aday mülakattan sonra bir çiçek göndermenin güzel bir teşekkür etme şekli olabileceğini düşünebilir. Ama ne yazık ki bu kişi bu jestinin gereksiz olduğunu ve uygun olmadığını bilmez.
Bir mülakattan sonra çiçek göndermek asla doğru değildir. O kişinin görevi sizinle mülakat yapmak olduğu için mülakat yapar ve bunun üzerine o kişiye çiçek göndermek aday sıranızı öne çıkarmak adına rüşvet olarak yorumlanabilir. Bu jest size yardım etmek yerine işe alınma şansınızı elinizden alabilir.
2-İŞVERENLE FACEBOOK PORTALINDA ARKADAŞLIK KURMAYIN
İşvereninizle Facebook’da arkadaş olmaya çalışmak aşılmaması gereken bir sınırı aşmanıza sebep olabilir.Böyle bir durumda firma sizin işçi ve işveren arasındaki çizginin ayrımına varamadığınızı ve işe alınırsanız da bu çizgiyi çizemeyeceğinizi düşünür.
3-MÜLAKATTAN SONRAKİ GÜN SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TELEFON ETMEYİN
Mülakattan sonraki gün telefon edip işe alınıp alınmadığınızı sormanız firma tarafından çok yırtıcı bir davranış olarak yorumlanabilir. Ayrıca ertesi gün edilen bu telefonlar iyi karar verme yetisinden yoksun olduğunuz ve iş için yetersiz olabileceğiniz izlenimini uyandırabilir.
Bu noktada top firmanın sahasındadır.
PEKİ, NE YAPMALISINIZ? BİR MEKTUP YOLLAYIN
Mülakattan sonra teşekkür etmek için verilebilecek en iyi tavsiye küçük bir teşekkür mektubu yazmanız, size ayırdığı zaman için teşekkür etmeniz ve bu kaliteli işe niçin ilgi duyduğunuzu tekrarlamanızdır. Az ve öz bir biçimde, açık seçik yazılmış bir teşekkür mektubu veya maili adaylık şansınızı arttırabilir.

Hazırlanmanız Gereken 100 Mülakat Sorusu

Hazırlanmanız Gereken 100 Mülakat Sorusu
Mülakatta sorulabilecek birçok farklı soru olduğu gibi birçok farklı görüşmeci de vardır ancak karşılaşabileceğiniz her şeye hazırlıklı olmalısınız. Bu yüzden sizin için mülakatlarda sorulabilecek 100 potansiyel soru listesi hazırladık.  Hepsini cevaplayabilir misiniz? Umarız hiçbir görüşmeci bu kadar zalim değildir.
1.      Bana kendinizden bahsedin.

2.      Güçlü yönleriniz nelerdir?

3.      Zayıf yönleriniz nelerdir?

4.      En sevdiğiniz yönetici kimdi ve neden?

5.      Hangi tarz kişiliğe sahip kişilerle en iyi şekilde çalışırsınız ve neden?

6.      Bu işi neden istiyorsunuz?

7.      Bundan beş yıl sonra kariyerinizde hangi konumda olmak isterdiniz?

8.      En çok gurur duyduğunuz başarınızdan bahsedin.

9.      Eğer bir iş yemeğinde olsanız, az bulunan bir biftek çeşidi sipariş etseniz ve çok iyi hazırlanmış bir biftek getirseler, ne yapardınız?

10.    İstediğiniz maaşı size verecek olsam ama iş tanımınızı seneye yazmanızı istesem, bu ne demek olurdu?

11.    Tenis topunda neden tüy vardır?

12.    Takım içinde güvenilirliğinizi nasıl hızlıca oluşturursunuz?

13.    Bunun için doğru ya da yanlış bir cevap yoktur fakat eğer şu anda dünyanın herhangi bir yerinde olabilecek olsaydınız, nerede olurdunuz?

14.    Sizden daha az bilen biri için çalışmak konusunda ne hissediyorsunuz?

15.    Kariyerinizde gerçekten fark yaratan biri oldu mu?

16.    Hayalinizdeki firma nedir?

17.    Bu firmaya ilgi duymanızın sebebi nedir?

18.    En çok neyden gurur duyarsınız?

19.    Kariyer gelişimi konusunda ne yapmak istiyorsunuz?

20.    Nasıl bir şirket kültüründe çalışmayı tercih edersiniz? Kurumsallaşmış bir kültürde mi girişimci bir kültür de mi?

21.    Günlük hayatınızda neler yapmaktan hoşlanırsınız?

22.    Sahibi olduğunuz ya da uyguladığınız fikirlerden örnekler verin.

23.    Hayatınızla ilgili hayalleriniz nelerdir?

24.    Sonuçta ne olmak istiyorsunuz?

25.    Çalışma tarzınızı nasıl tanımlarsınız?

26.    Nasıl bir araba kullanıyorsunuz?

27.    İşle ilgili bir çelişkiyle başa çıkmak zorunda kaldığınız bir zamandan bahsedin.

28.    En son hangi kitabı okudunuz?

29.    Hangi dergilere abonesiniz?

30.    Sizin için ideal olan çalışma durumu hangisidir?

31.    Sizi neden işe almalıyız?

32.    Son işinizde en az hoşunuza giden şey neydi?

33.    Önceki işvereniniz hakkında ne düşünüyorsunuz?

34.    Sizce bir görüşmeci olarak ben nasılım?

35.    Bana sormak istediğiniz bir soru var mı?

36.    İşinizde en çok ne zaman tatmin oldunuz?

37.    Bizim için diğer adayların yapamayacağı ne yapabilirsiniz?

38.    Önceki işvereninizin sizin hakkınızda söyleyeceği üç olumlu şey nedir?

39.    Önceki işvereniniz size negatif olarak ne söylerdi?

40.    Bir hayvan olsaydınız, hangisi olmak isterdiniz?

41.    Maaş tercihiniz nedir?

42.    Maaş geçmişiniz nedir?

43.    Önümüzdeki sene kendinizi nasıl geliştirmek istiyorsunuz?

44.    Son pozisyonunuzdaki sorumluluklarınız nelerdi?

45.    Bu sektör hakkında ne biliyorsunuz?

46.    Firmamız hakkında ne biliyorsunuz?

47.    Yeni işinizde kayda değer bir katkı sağlamanız sizce ne kadar sürer?

48.    Taşınabilir misiniz?

49.    Yürüttüğünüz son proje neydi ve sonucu ne oldu?

50.    Bu işe girseydiniz aklınızda ne tür hedefler olurdu?

51.    İşyerindeki yetkilerinizin üstüne çıktığınızı düşündüğünüz bir zamandan örnek verin.

52.    Eğer lotodan büyük ikramiyeyi kazansaydınız ne yapardınız?

53.    Yaptığınız işin eleştirildiği bir zamandan bahsebilir misiniz?

54.    Hiç içinde sorumluluklarını yerine getirmeyen biri olan bir takımda bulundunuz mu? Bu durumu nasıl idare ettiniz?

55.    Kişisel görev bildirgeniz nedir?

56.    Birine zor bir geribildirim verdiğiniz zamandan bahsedin. Bu durumu nasıl idare ettiniz?

57.    En büyük başarısızlığınız nedir ve bundan ne öğrendiniz?

58.    Diğer insanlarda sizi en çok rahatsız eden şey nedir ve bununla nasıl başa çıkarsınız?

59.    En büyük korkunuz nedir?

60.    Kariyerinizde sizi en çok kim etkiledi ve nasıl?

61.    Bu işteki ilk 30 gününüzde ne yapacağınızı düşünüyorsunuz?

62.    Okulda öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

63.    Arkadaşlarınızın sizi tarif etmek için kullanacağı üç karakter özelliği ne olurdu?

64.    Şimdiki/önceki işinizle ilgili neyi özleyeceksiniz?

65.    Eğer bu pozisyon için biriyle görüşüyor olsaydınız, siz hangi özellikleri arardınız?

66.    Karakterinizi tarif eden beş kelime listeleyin.

67.    İş dışında en büyük başarınız nedir?

68.    Bana bu kalemi satın.

69.    Eğer süpervizörünüz olsaydım ve onaylamadığınız bir şey yapmanızı isteseydim ne yapardınız?

70.    Sizce bir liderden korkulmalı mı yoksa lider sevilmeli mi?

71.    Son iki yıl içinde verdiğiniz en zor karar nedir?

72.    Eğlenmek için ne yaparsınız?

73.    Mevcut işinizi neden bırakıyorsunuz?

74.    Boş zamanınızda ne yaparsınız?

75.    Hayır cevabı almak konusunda ne düşünüyorsunuz?
76.    Hayatınızdaki en zor dönem ne zamandı ve bununla nasıl başa çıktınız?

77.    Çocukluğunuzdan en çok sevdiğiniz anı nedir?

78.    Bir şeyi yanlış yaptığınız bir zamandan örnek verin. Bu durumu nasıl idare ettiniz?

79.    Hakkınızda bilmemi istemediğiniz bir şey söyleyin.

80.    İyi ve olağanüstü arasındaki farkı söyleyin.

81.    Branşınızı neden seçtiniz?

82.    İyi bir liderin nitelikleri nelerdir? Kötü bir liderin?

83.    En büyük pişmanlığınız nedir ve neden?

84.    Sahip olmadığınız üç olumlu karakter özelliği nedir?

85.    Sizi diğer insanlar hakkında en çok ne rahatsız eder ve bu durumla nasıl başa çıkarsınız?

86.    Firmanızın yasadışı bir şey yaptığını öğrenseniz, dolandırıcılık gibi, ne yapardınız?

87.    Bir saatin akrep ve yelkovanı günde kaç kere çakışır?

88.    Tartı olmadan bir uçağın ağırlığını nasıl ölçerdiniz?

89.    Hangi görev sizin için çok zordu ve bunu nasıl çözdünüz?

90.    Eğer son süpervizörünüzden sizin için ek bir eğitim ya da sizi daha iyi ileri seviyeye götürecek bir destek sağlamasını isteseydim, ne önerirdi?

91.    Eğer bir süper kahraman gücü seçebilecek olsaydınız, ne seçerdiniz ve neden?

92.    Geçen sene izlediğiniz en güzel film hangisiydi?

93.    Eğer günün sonuna kadar birçok görevi bitirmeniz gerekseydi ve bunları bitirebilmeniz için makul bir yol olmasaydı bu durumu nasıl idare ederdiniz?

94.    Kendinizi organize etmek için hangi teknikleri ve araçları kullanıyorsunuz?

95.    Yaşadığınız ülkede birinden kurtulabilecek olsaydınız, kimden kurtulurdunuz ve neden?

96.    Gözleriniz kapalıyken bana adım adım ayakkabımı nasıl bağlamam gerektiğini söyleyin.

97.    Eğer birini seçmeniz gerekse kendinizi genele odaklanan biri olarak mı yoksa detaya odaklanan biri olarak mı tanımlardınız.

98.    Bu pozisyon için seçilseydiniz, ilk 90 gün için stratejinizi tanımlayabilir misiniz?

99.    Kahramanlarınız kimlerdir?

100.  Kalemi yazmak dışında kullanabileceğiniz 10 yol söyleyin.